Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

   

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 เริ่มธุรกิจชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยน แอพพลาย ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และปี 2547 ย้ายฐานการผลิตมาที่ 19/18 หมู่ 5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท

 


วิสัยทัศและคำนิยม (VISION)

"เราเป็นผู้นำด้านกระบอกไฮดรอลิค เครื่องจักรกลการเกษตร และขนส่งที่มีมาตรฐานสากล"

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาบุคลากรสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
 2. สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรณ์แห่งความสุข มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. มีศูนย์ขายและบริการมาตรฐานอย่างทั่วถึงในแต่ละภูมิภาค

หลักการบริหาร "UNION APPLY"

Unity = ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
Notoble = มีความอุตสาหะพากเพียร
Innovation = การสร้างนวัตกรรม
Obligatory = มีจริยธรรม
Natural Care = ดูแลสิ่งแวดล้อม
Accountability = การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
Professional = ความเป็นมืออาชีพ
Performance = ประสิทธิผลของงาน
Lead and Teamwork = การทำงานเป็นทีม
Yield = การสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์


นโยบายคุณภาพ

"ผลิตภัณฑ์พึงพอใจได้มาตรฐาน สร้างคน พัฒนางาน ผสมผสานเทคโนโลยี มีหัวใจให้บริการ"

 

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม

           เนื่องด้วยบริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อบรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการดังนี้

           1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะดำเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

          2. สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

           3. ควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้ำและทางอากาศก่อนปล่อยสู้สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดการของเสียและขยะที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง

           4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำ โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต

           5. ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงงานให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อม

           6. บริษัทฯ ต้องทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถในปัจจุบัน และยกระดับความสามารถให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนโดยรอบ เพื่อจะได้กำหนดเป็นแนวในการปรับปรุงและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

           เนื่องด้วยบริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเพื่อการบรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการดังนี้

          1. บริษัทฯ ถือว่าจะดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

          2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยยึดถือกฎหมายระบุเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน

          3. บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินงานในการค้นหาและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในทุกกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด

          4. บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นจะต้องดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

          5. ให้มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน รวมทั้งให้มีการใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลอดภัยและวัสดุที่เหมาะสม

          6. ผู้บังคับบัญชา ต้องฝึกสอนและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยแก่พนักงาน

          7. บริษัทฯ ต้องทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกปี เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถในปัจจุบัน และต้องยะระดับความสามารถให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่อง

 

 

 

ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001-14001 และ มอก. 975-2538

Contact us

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
UNION APPLY CO., LTD.

เลขที่ 19/18 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel: 02-9011034-6
Fax: 02-9011205
Email: admin@unionapply.com,mkt@unionapply.com

Link of Group

www.unionservice.com
www.grandpowerproduct.com