Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

01
02
03
04
05
06
07
08
09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

"ผลิตภัณฑ์พึงพอใจได้มาตรฐาน สร้างคน พัฒนางาน ผสมผสานเทคโนโลยี มีหัวใจให้บริการ"

            บริษัท ยูเนี่ยน  แอพพลาย จำกัด และ บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงาน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวม เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

            ดังนั้น เพื่อให้นโยบายนี้บังเกิดผลจริงทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ปรากฎขึ้น จึงขอกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 

ลูกค้า

(Customers)

-  เรามุ่งเน้น ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และมีความปลอดภัย

-   เรามีการจัดการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต

ผู้ถือหุ้น

(Shareholders)

-  เรามุ่งหวังที่จะให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

 

 

พนักงาน

(Employees)

- เราให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ เสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น ศาสนา และจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ

-  เรามีการกำกับดูแลการจัดสวัสดิการ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

-  เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราจัดให้มีสถานที่ทำงานให้เป็น Healthy Workplace และ Happy Workplace เพื่อให้มี  คุณภาพชีวิตที่ดี

-   เรามีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานตลอดจนความพึงพอใจในการทำงานทุกคนและรวมทั้งการลดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

คู่ค้าทางธุรกิจ

(Business Partners)

-  เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติตาม  กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องผลตอบแทน ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

สังคมและชุมชน

(Community)

-  เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอกโดยรวม

-  เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมชุมชน

-  เราดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 

สิ่งแวดล้อม

(Environments)

-  เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-  เรามีมาตรการและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

-  เราจำดำเนินกิจกรรมทุกๆ ด้านเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อย่างยั่งยืน

            บริษัท ยูเนี่ยน  แอพพลาย จำกัด และ บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงาน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวม เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

        ดังนั้น เพื่อให้นโยบายนี้บังเกิดผลจริงทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ปรากฎขึ้น จึงขอกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 

ลูกค้า

(Customers)

-  เรามุ่งเน้น ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และมีความปลอดภัย

-   เรามีการจัดการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต

ผู้ถือหุ้น

(Shareholders)

-  เรามุ่งหวังที่จะให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

 

 

พนักงาน

(Employees)

- เราให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ เสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น ศาสนา และจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ

-  เรามีการกำกับดูแลการจัดสวัสดิการ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

-  เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราจัดให้มีสถานที่ทำงานให้เป็น Healthy Workplace และ Happy Workplace เพื่อให้มี  คุณภาพชีวิตที่ดี

-   เรามีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานตลอดจนความพึงพอใจในการทำงานทุกคนและรวมทั้งการลดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

คู่ค้าทางธุรกิจ

(Business Partners)

-  เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติตาม  กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องผลตอบแทน ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

สังคมและชุมชน

(Community)

-  เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอกโดยรวม

-  เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมชุมชน

-  เราดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 

สิ่งแวดล้อม

(Environments)

-  เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-  เรามีมาตรการและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

-  เราจำดำเนินกิจกรรมทุกๆ ด้านเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อย่างยั่งยืน

Contact us

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
UNION APPLY CO., LTD.

เลขที่ 19/18 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel: 02-9011034-6
Fax: 02-9011205
Email: mkt@unionapply.com

Link of Group

www.unionservice.com
www.grandpowerproduct.com