Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

01
02
03
04
05
06
07
08
09

"ผลิตภัณฑ์พึงพอใจได้มาตรฐาน สร้างคน พัฒนางาน ผสมผสานเทคโนโลยี มีหัวใจให้บริการ"

            บริษัท ยูเนี่ยน  แอพพลาย จำกัด และ บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงาน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวม เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

            ดังนั้น เพื่อให้นโยบายนี้บังเกิดผลจริงทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ปรากฎขึ้น จึงขอกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 

ลูกค้า

(Customers)

-  เรามุ่งเน้น ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และมีความปลอดภัย

-   เรามีการจัดการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต

ผู้ถือหุ้น

(Shareholders)

-  เรามุ่งหวังที่จะให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

 

 

พนักงาน

(Employees)

- เราให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ เสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น ศาสนา และจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ

-  เรามีการกำกับดูแลการจัดสวัสดิการ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

-  เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราจัดให้มีสถานที่ทำงานให้เป็น Healthy Workplace และ Happy Workplace เพื่อให้มี  คุณภาพชีวิตที่ดี

-   เรามีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานตลอดจนความพึงพอใจในการทำงานทุกคนและรวมทั้งการลดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

คู่ค้าทางธุรกิจ

(Business Partners)

-  เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติตาม  กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องผลตอบแทน ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

สังคมและชุมชน

(Community)

-  เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอกโดยรวม

-  เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมชุมชน

-  เราดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 

สิ่งแวดล้อม

(Environments)

-  เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-  เรามีมาตรการและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

-  เราจำดำเนินกิจกรรมทุกๆ ด้านเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อย่างยั่งยืน

            บริษัท ยูเนี่ยน  แอพพลาย จำกัด และ บริษัท แกรนด์ เพาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงาน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรวม เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

        ดังนั้น เพื่อให้นโยบายนี้บังเกิดผลจริงทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ปรากฎขึ้น จึงขอกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 

ลูกค้า

(Customers)

-  เรามุ่งเน้น ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และมีความปลอดภัย

-   เรามีการจัดการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต

ผู้ถือหุ้น

(Shareholders)

-  เรามุ่งหวังที่จะให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

 

 

พนักงาน

(Employees)

- เราให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ เสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น ศาสนา และจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ

-  เรามีการกำกับดูแลการจัดสวัสดิการ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

-  เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราจัดให้มีสถานที่ทำงานให้เป็น Healthy Workplace และ Happy Workplace เพื่อให้มี  คุณภาพชีวิตที่ดี

-   เรามีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานตลอดจนความพึงพอใจในการทำงานทุกคนและรวมทั้งการลดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

คู่ค้าทางธุรกิจ

(Business Partners)

-  เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติตาม  กฎหมายอย่างเคร่งครัด

-  เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

-  เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องผลตอบแทน ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

สังคมและชุมชน

(Community)

-  เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งภายในและภายนอกโดยรวม

-  เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมชุมชน

-  เราดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ

 

สิ่งแวดล้อม

(Environments)

-  เรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-  เรามีมาตรการและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

-  เราจำดำเนินกิจกรรมทุกๆ ด้านเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง อย่างยั่งยืน

       เนื่องด้วยบริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพี่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อบรรลุผลตามนโยบาย พร้อมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ  ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 

 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ในด้านของสิ่งแวดล้อม
 2. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับทางบริษัทฯ ในการให้ความคิดเห็นหรือเสนอแนะ พร้อมแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
 3. บริษัทฯจะต้องโปร่งใสในการนำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯและภายนอกบริษัทฯ
 4. บริษัทฯต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 5. บริษัทฯ มุ่งมั่นจะดำเนินการในเรื่องด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
 6. พนักงานต้องปฏิบัติและสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ พร้อมทั้งคืนประโยชน์ให้แก่สังคมโดยมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
 7. บริษัทฯจะต้องดำเนินการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถให้ดียิ่งขึ้น

Contact us

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
UNION APPLY CO., LTD.

เลขที่ 19/18 หมู่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel: 02-9011034-6
Fax: 02-9011205
Email: mkt@unionapply.com

Link of Group

www.unionservice.com
www.grandpowerproduct.com